Điều khoản – Chương trình Incomda Matrix Affiliates

Thỏa thuận chương trình Incomda Matrix Affiliates này (“Thỏa thuận”) được Incomda Corporation. (“Incomda”) ký kết và bên tham chiếu thực hiện Thỏa thuận này (“Người tham gia”). Thỏa thuận này chi phối sự tham gia của Người tham gia vào Chương trình Incomda Matrix Affiliates được mô tả trong tài liệu này (“Chương trình”). Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có toàn quyền pháp lý để tham gia vào Thỏa thuận này; (ii) bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận và (iii) bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn không có thẩm quyền pháp lý để tham gia Thỏa thuận này hoặc không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không nhấp để chấp nhận Thỏa thuận này bên dưới.

Thỏa thuận này có hiệu lực giữa Người tham gia và Incomda Corporation kể từ ngày Người tham gia chấp nhận Thỏa thuận này bằng cách thức điện tử.

 1. Định nghĩa

“URL tùy chỉnh” có nghĩa là URL duy nhất hoặc Tiện ích tên miền được Incomda Corporation cung cấp cho Người tham gia và điều này sẽ tương ứng với Giới thiệu đủ điều kiện được người tham gia gửi đến tài khoản Chương trình của người tham gia.

“Giới thiệu đủ điều kiện” nghĩa là các giới thiệu do người tham gia giới thiệu khách hàng tiềm năng và dẫn đến giao dịch hợp lệ và được Incomda xác nhận là đủ điều kiện để dẫn đến chi trả hoa hồng cho người giới thiệu.

“Giao dịch hợp lệ” là giao dịch bán dịch vụ và sản phẩm của Incomda có nguồn gốc thông qua URL tùy chỉnh của người tham gia và được thực hiện trực tuyến trực tiếp giữa Giới thiệu đủ điều kiện và Incomda Corporation tuân thủ các yêu cầu thanh toán phí giới thiệu. giao dịch hợp lệ phải  hội đủ các điều kiện bắt buộc sau đây: (i) thể hiện trên hệ thống theo dõi là được giới thiệu bởi người tham gia; (ii) Đặt hàng và hoàn tất thanh toán và không hủy bỏ trong 10 ngày. (iii) không có tranh chấp chưa được giải quyết.

“Dịch vụ hoặc sản phẩm của Incomda” hoặc “Dịch vụ” nghĩa là bao gồm các dịch vụ và sản phẩm được Incomda phân phối hoặc cung cấp và được thông tin tại trang web của Incomda https://incomda.com; có thể được Incomda Corporation cập nhật theo thời gian.

“Ưu đãi” nghĩa là phiếu thưởng hoặc phiếu giảm giá hoặc mã giảm giá hoặc các ưu đãi khác do Incomda Corporation cung cấp cho Người tham gia để phân phối cho các Giới thiệu đủ điều kiện liên quan đến việc mua Dịch vụ của họ.

“Người tham gia” nghĩa là thành viên của Chương trình có địa điểm kinh doanh hoặc cư trú chính ở Việt nam, là doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân khác có mã số thuế hợp lệ và được Incomda chấp thuận và còn hiệu lực tham gia.

“Giới thiệu không đủ điều kiện” có nghĩa là các giới thiệu không thể hiện rõ ràng trên hệ thống giám sát hoặc thể hiện trên hệ thống giám sát của chương trình nhưng không đủ điều kiện và không được Incomda chi trả hoa hồng theo chương trình Incomda Matrix Affiliates. Nó bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố sau:

 1. Chủ thể mua là:(i)người tham gia mua cho chính mình và ít hơn hoặc bằng 02 lần mua hàng riêng biệt; (i) bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đã có trong hệ thống thông tin khách hàng của Incomda Corporation.
 2. Không được thống kê trong hệ thống theo dõi;
 3. Được thống kê trong hệ thống theo dõi nhưng: Chưa được Incomda xét duyệt vì các lý do: Khách chưa hoàn tất thanh toán phí; Trong thời gian chờ kích hoạt chính thức; có tranh chấp và chưa xử lý hoàn tất;
 4. Là đơn hàng của khách hàng đã tồn tại trên danh sách khách hàng hiện tại của Incomda.
 5. Khách hàng của Incomda gia hạn dịch vụ bất kể khách hàng đó ban đầu xuất phát từ nguồn nào.
 6. Khách hủy dịch vụ trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán phí và được Incomda chấp thuận hủy.

 

“Hướng dẫn chương trình” có nghĩa là bất kỳ tập hợp các điều khoản chương trình hiện hành nào ngoài Thỏa thuận này mà Incomda Corporation có thể cung cấp cho Người tham gia thông qua Cổng thông tin tài nguyên và điều chỉnh sự tham gia liên tục của người tham gia vào Chương trình.

“Giới thiệu” là khách hàng tiềm năng mới cho Dịch vụ do Người tham gia gửi, thông qua URL tùy chỉnh của họ, tới Incomda Corporation.

“Phí giới thiệu” còn gọi là hoa hồng giới thiệu nghĩa là phí được Incomda Corporation thanh toán cho Người tham gia cho các Giới thiệu đủ điều kiện dẫn đến Giao dịch hợp lệ. Incomda sẽ giữ lại các khoản thuế thu nhập cá nhân/doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và trừ trực tiếp trên số hoa hồng giới thiệu đã thỏa thuận. Khi cuối kỳ của năm tài chính, các bên sẽ thống kê và tiến hành các thủ tục phù hợp theo quy định hiện hành của pháp luật.

“Cổng thông tin tài nguyên” có nghĩa là trang web do Incomda Corporation cung cấp cho Người tham gia có chứa các công cụ và thông tin tài nguyên của Chương trình.

“Giao dịch hợp lệ” là giao dịch bán dịch vụ và sản phẩm của Incomda có nguồn gốc thông qua URL tùy chỉnh của người tham gia và được thực hiện trực tuyến trực tiếp giữa Giới thiệu đủ điều kiện và Incomda Corporation tuân thủ các yêu cầu thanh toán Phí giới thiệu.

 1. Tổng quan về chương trình. Phù hợp với Thỏa thuận này Người tham gia sẽ chỉ quảng cáo Dịch vụ cho các Giới thiệu đủ điều kiện có địa điểm kinh doanh chính nằm trong Lãnh thổ Việt Nam. Người tham gia sẽ không tiếp thị Dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng không đủ điều kiện nào. Incomda Corporation sẽ cung cấp cho Người tham gia với URL tùy chỉnh cho mục đích tương quan với bất kỳ Giới thiệu đủ điều kiện nào dẫn đến Giao dịch hợp lệ theo Thỏa thuận này. Incomda Corporation có thể ban hành Ưu đãi cho Người tham gia phù hợp với các hạn chế và nguyên tắc trong Thỏa thuận này. Khi có thể áp dụng và tuân theo các yêu cầu ở đây, Người tham gia có thể đưa vào trang web của mình và trong tài liệu tiếp thị của mình cho Dịch vụ URL tùy chỉnh do Incomda Corporation cung cấp.

Incomda Corporation có thể chọn tạo Hướng dẫn Chương trình có thể áp dụng có thể bao gồm các cập nhật liên quan đến Phí, Ưu đãi Giới thiệu và các chi tiết khác có liên quan của Chương trình. Các điều khoản của bất kỳ Hướng dẫn chương trình như vậy được thực hiện một phần của Thỏa thuận này và sẽ kiểm soát mọi điều khoản xung đột trong nội dung của Thỏa thuận này.

 1. Phân phối URL tùy chỉnh và ưu đãi. Người tham gia sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất để phân phối URL tùy chỉnh và Ưu đãi: (a) chỉ cho các Giới thiệu đủ điều kiện; và (b) chỉ sau khi Incomda Corporation chấp thuận phân phối bằng cách cung cấp cho Người tham gia với URL Tùy chỉnh và mọi Ưu đãi áp dụng. Tất cả tài liệu tiếp thị (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản phân phối email, nếu có) phải (i) tuân thủ nghiêm ngặt mọi hướng dẫn của Chương trình do Incomda Corporation cung cấp, (ii) tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và tất cả các quy định về tiếp thị, quyền riêng tư và luật bảo vệ dữ liệu và các quy định của cơ quan nhà nước hiện hành. Mọi bản phân phối e-mail phải: (x) cung cấp cho người nhận khả năng chọn không tham gia các thông báo của người tham gia trong tương lai; và (y) có các điều khoản và điều kiện quản lý của Incomda Corporation đối với mọi Ưu đãi khi được cung cấp. Theo yêu cầu của Incomda Corporation, Người tham gia sẽ chặn phân phối URL tùy chỉnh và Ưu đãi cho các bên do Incomda Corporation chỉ định theo quyết định riêng của mình, phù hợp với luật hiện hành.
 2. Tuân thủ. Ngoài các yêu cầu pháp lý khác trong Thỏa thuận này, Người tham gia đồng ý rõ ràng tuân thủ các điều sau:
 • 1. Luật pháp hiện hành và luật quốc tế về Internet.

Người tham gia có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật Việt nam hiện hành về: Công nghệ thông tin, Internet, Quảng cáo, Chống thư rác và các quy định pháp lý khác. .

 • 2 Chính sách sử dụng được chấp nhận. Người tham gia sẽ không gửi, đăng, truyền hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào do Incomda Corporation cung cấp, bao gồm tên Incomda Corporation hoặc Dịch vụ, liên quan đến bất kỳ tài liệu, trang web nào hoặc: (i) sẽ tạo hoặc tạo điều kiện cho các email thương mại hàng loạt không được yêu cầu; (ii) sẽ, hoặc khuyến khích, vi phạm các quyền hợp pháp của người khác; (iii) là vì mục đích bất hợp pháp, xâm phạm, vi phạm, phỉ báng hoặc lừa đảo; (iii) chứa nội dung khiêu.
 1. Chấm dứt và sửa đổi các điều khoản. Incomda Corporation có thể thực hiện bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình: (i) sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, Chương trình, Thỏa thuận này, Ưu đãi (và các điều khoản và điều kiện) và sẽ thực hiện các điều khoản được sửa đổi hoặc cập nhật có sẵn bằng văn bản hoặc (ii) thu hồi tài khoản của Người tham gia và / hoặc chấm dứt toàn bộ sự tham gia của Người tham gia vào Chương trình. Nếu Incomda Corporation cung cấp cho Người tham gia với URL tùy chỉnh hoặc Ưu đãi (và điều khoản và điều kiện áp dụng) được cập nhật, Người tham gia đồng ý sẽ bắt đầu sử dụng và sẽ phải tuân theo các phiên bản cập nhật đó không muộn hơn 30 ngày sau khi nhận được.
 2. Thương hiệu.

Mỗi bên có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật về quyền sở hữu tên, nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Người tham gia không được phép thực hiện các điều sau:

 1. Dùng Logo, tên Incomda như một thành phần chính và nổi bật nhất trên trang web, email hoặc bất kỳ tài liệu điện tử nào.
 2. Đề cập đến Incomda trong bài viết, nội dung, tuyên bố… có thể gây hiểu nhầm rằng nội dung đó là do Incomda tuyên bố hoặc do Incomda phát hành.
 3. Khi bị có sự khuyến cáo của Incomda do liên quan tới nhãn hiệu và tên của Incomda.
 4. Trái với các hướng dẫn, quy định của Incomda phát hành trong các tài liệu hướng dẫn.
 5. Thanh toán.

7.1 Phí giới thiệu. Incomda Corporation sẽ thanh toán cho Người tham gia hoa hồng cho việc giới thiệu hợp lệ dẫn đến giao dịch hợp lệ. Phí giới thiệu được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng doanh số bán hàng là giao dịch hợp lệ. Số tiền được liệt kê trong tài khoản giám sát và được Incomda xét duyệt.

7.2 Các trường hợp đặc biệt: Các tình huống sau đây có thể làm phát sinh phí giới thiệu bổ sung hoặc thay đổi giá trị phí giới thiệu:

 1. Có tranh chấp do chồng lấn các người giới thiệu khác nhau với cùng một khách hàng. Khi đó, người giới thiệu sau cùng sẽ nhận phí giới thiệu. Nếu không phân biệt được ai là người sau cùng; Incomda sẽ quyết định tỷ lệ phân chia phí giới thiệu từ giao dịch hợp lệ cho các bên liên quan.
 2. Có thỏa thuận giảm phí bổ sung ngoài mã giảm phí giữa Incomda và khách hàng dùng cuối. Khi đó tỷ lệ phí giới thiệu sẽ giảm tương đương theo tỷ lệ mức giảm phí. Incomda sẽ là bên có quyền quyết định việc mức giảm phí bổ sung và tỷ lệ hoa hồng người tham gia được hưởng.
 3. Các khách hàng dùng mã giảm phí do người giới thiệu phát hành và dẫn tới giao dịch hợp lệ nhưng không được thống kê trên hệ thống. Incomda sẽ có quyết định bổ sung phí giới thiệu phù hợp và thông báo cho người giới thiệu.

 

7.3. Quá trình thanh toán. Để Người tham gia nhận được bất kỳ Phí giới thiệu nào Người tham gia trước tiên phải hoàn tất  cung cấp thông tin nhận tiền hợp pháp cho Incomda và đảm bảo duy trì tài khoản đã đăng ký. Incomda sẽ thanh toán phí giới thiệu trước ngày 15 mỗi tháng và số tiền lớn hơn hoặc bằng 1,000,000 VND. Nếu số tiền nhỏ hơn 1,000,000 VDN thì sẽ được chuyển tới kỳ thanh toán kế tiếp.

Người tham gia tự chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin tài khoản của mình là chính xác và còn hiệu lực. Incomda Corporation sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi khoản thanh toán không nhận được do Người tham gia không cung cấp thông tin tài khoản chính xác và đầy đủ để thanh toán hoặc bất kỳ thông tin có liên quan hoặc bắt buộc nào khác.

Incomda Corporation bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để thay đổi các điều khoản và điều kiện của quy trình thanh toán cho Người tham gia.

 1. Hạn chế. Người tham gia sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào: (a) làm giảm thiểu, xóa hoặc ngăn cản, hiển thị không đầy đủ, làm biến dạng các banner của Incomda, (b) chèn các liên kết khác không phải là trang đích do Incomda chỉ định vào các banner hoặc quảng cáo của Incomda.
 2. Thời hạn; Chấm dứt. Thời hạn sẽ tiếp tục cho đến khi một bên chấm dứt theo quy định tại đây. Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức có hoặc không có nguyên nhân khi có thông báo bằng văn bản cho bên kia (thông báo qua email được cho phép). Khi chấm dứt hoặc hết hạn của Thỏa thuận này, tất cả các giấy phép và quyền được cấp sẽ chấm dứt và mỗi bên sẽ không có quyền sử dụng Đặc điểm thương hiệu của bên kia. Trong trường hợp chấm dứt, Người tham gia sẽ chỉ nhận được Phí giới thiệu đã kiếm được đầy đủ cho một Giao dịch hợp lệ đã xảy ra trước ngày chấm dứt hiệu lực. Thông báo chấm dứt cho Incomda Corporation phải được gửi qua email: info@incomda.com hoặc support@incomda.com
 3. Bảo mật. Người tham gia không được tiết lộ các điều khoản, điều kiện hoặc sự tồn tại của bất kỳ khía cạnh phi công cộng nào của Chương trình cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các cố vấn chuyên môn của mình theo nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt hoặc khi cần thiết để tuân thủ pháp luật.
 4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm; Trách nhiệm hữu hạn.

Incomda Corporation và người tham gia sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của Luật pháp hiện hành. Incomda từ chối trách nhiệm pháp lý cho tất cả các giao kết do người tham gia hứa, ký cam kết hoặc thỏa thuận với người dùng cuối và bất kỳ giao kết nào không phải do Incomda phát hành và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi các hợp đồng do Incomda ký kết với khách hàng dùng cuối có liên quan.

 1. Bồi thường. Người tham gia sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Incomda Corporation vô hại, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên và nhân viên của mình chống lại tất cả các khoản nợ, thiệt hại, tổn thất, chi phí, phí (bao gồm phí pháp lý) và các chi phí liên quan đến bất kỳ cáo buộc hoặc pháp lý của bên thứ ba nào phát sinh từ: (a) Tham gia Chương trình; (b) (Các) trang web của người tham gia, Đặc điểm nhãn hiệu của người tham gia và việc Incomda Corporation sử dụng bất kỳ nội dung nào của Người tham gia (miễn là việc sử dụng đó tuân thủ các yêu cầu của Thỏa thuận); và (c) Vi phạm của người tham gia bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào trong Thỏa thuận này.
 2. Tuyên bố và bảo đảm. Người tham gia bảo đảm rằng (a) Người tham gia sẽ sử dụng tất cả thông tin do Incomda Corporation cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn Đặc điểm Nhãn hiệu của Incomda Corporation) theo cách tuân thủ luật hiện hành; (b) Người tham gia sẽ hiển thị rõ ràng và dễ thấy nội dung của các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Ưu đãi được cung cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận này; và (c) Người tham gia sẽ tiến hành tất cả các hoạt động để thực hiện Thỏa thuận này theo luật hiện hành.
 3. Luật điều chỉnh và Trọng tài.

14.1 Luật điều chỉnh .

Theo quy định của pháp luật Việt nam hiện hành.

14.2 Quy tắc giải quyết tranh chấp

Hai bên sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, thương lượng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hòa giải không thành công, các bên sẽ tuân theo phán xét của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

BẰNG VIỆC ĐÁNH DẤU VÀO CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, CÁC BÊN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

INCOMDA CORPORATION